Kontaktujte nás: 739366075 | info@drogerienacestach.cz
0 Kč

Česká kosmetika - Drogerie - Chemie

Rozvoz zdarma po Trutnově a blízkém okolí - Nově možnost dopravy prostřednictvím Zásilkovny a Balíkovny od 69,- Kč do 5kg

Uživatelský účet

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů

skladem 30 ks

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket.
Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích. 

Vysoce hořlavý a spolehlivý
Baleno v sáčku
40 podpalů
300 g

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Cena:
33 Kč s DPH
27 Kč bez DPH
ks

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů

Obsah nebezpečných látek :
Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické,

EUH066    Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H228    Hořlavá tuhá látka.
H304    Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315    Dráždí kůži.
H336    Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411    Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101    Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102    Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210    Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233    Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270    Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308+P311    PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P370+P378    V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501    Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Obrázky