Kontaktujte nás: 739366075 | info@drogerienacestach.cz
0 Kč

Česká kosmetika - Drogerie - Chemie

Rozvoz zdarma po Trutnově a blízkém okolí - Nově možnost dopravy prostřednictvím Zásilkovny a Balíkovny od 69,- Kč do 5kg

Uživatelský účet

Labar Peroxid vodíku technický 12% 1000 g k čištění a bělení

skladem 10 ks

Používá se jako vysoce účinné bělící a oxidační činidlo.

Na požadovanou aplikační koncentraci ředit destilovanou vodou.

Při nákupu tohoto produktu je nutná registrace,z tohoto důvodu nelze zaslat,ale je možný pouze osobní odběr na naší prodejně.

Cena:
68 Kč s DPH
56 Kč bez DPH

Labar Peroxid vodíku technický 12% 1000 g k čištění a bělení

Upozornění,skladování:roztok Peroxidu vodíku je stabilizovaný,přesto se stále nepatrně rozkládá a tím se jeho koncentrace v roztoku snižuje cca o 1% v závislosti na podmínkách skladování.Je proto nutné Peroxid vodíku skladovat v původním,dobře uzavřeném obalu,na chladném místě při teplotě do 20ˇC,mimo dosah hořlavých látek,redukčních a alkalických činidel a potravin.Stopy těžkých kovů,alkálií,mechanické nečistoty a světlo způsobují rozklad za vývoje kyslíku.Chránit před sluncem.Obal je opatřen bezpečnostní zátkou s odvodem plynů,a proto obal musí stát vždy rovně,aby nedošlo k úniku obsahu,nebo nafouknutí případně až k prasknutí obalu.Zbytky nepotřebného peroxidu odevzdat do sběru nebezpečného odpadu,nebo naředit nejméně 1:100 vodou a naředěný roztok likvidovat do kanalizace.Obal po vypláchnutí vodou odevzdat do sběru plastů,nespalovat v lokálním topení.

Technický list peroxid:

Bezpečnost práce:Peroxid vodíku je zdraví škodlivý,má dráždivé účinky,které se projevují zběláním kůže.Poškození závisí na době expozice a koncentraci.Páry nebo aerosol peroxidu mohou způsobit tvorbu vřídků na rohovce a její částečné zakalení.Při práci s Peroxidem používat vhodné gumové ochranné rukavice a brýle.Dodržovat pravidla osobní hygieny,při práci nejíst,nepít a nekouřit.

První pomoc:Při zasažení očí okamžitě vyplachovat velkým množstvím vody min.15minut.Při požití vypláchnout ůsta vodou,vypít asi 0,5l vody,nevyvolávat zvracení.Při zasažení oděvu a kůže odstranit zasažený oděv,kůži oplachovat velkým množstvím vody a mýdlem min 15min.Ve všech případech vážnějšího poškození zdraví,při vniknutí do oka a požití vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Nebezpečí.Zdraví škodlivý při požití.Zdraví škodlivý při vdechování.Způsobuje vážné poškození očí.Dráždí kůži.Může způsobit podráždění dýchacích cest.Uchovávejte mimo dosah dětí.Provedete preventivní opetření proti smíchání s hořlavými materiály.Při zasažení očí několik minut vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Necítíte-li se dobře,vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

Bezpečnostní upozornění:Korozivní/žíravé.Může být korozivní pro kovy.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování.Pokyny pro bezpečné zacházení.

Nevdechujte prach,dým,plyn,mlhu,páry a aerosoly.Po manipulaci se důkladně omyjte.Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle a obličejový štít.Skladujte uzamčené.Uchovávejte pouze v původním obalu.Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví.Nebezpečí.

Může způsobit podraždění dýchacích cest,ospalost,závratě,alergickou kožní reakci,podráždění očí nebo kůže.Zdraví škodlivý při požití či vdechování.Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování:Pokyny pro bezpečné zacházení.

Zamezte vdechování prachu,dýmu,plynu,mlhy,par,aerosolů.Používejte pouze venku nebo v dobře větranývh prostorách.Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze,která usnadní dýchání.Při požití:necítíte-li se dobře,volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.Používejte  ochranné rukavice,ochranný oděv,ochranné brýle,obličejový štít.Při styku s kůží:omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při zasažení očí:několik minut opatrně vyplachujte vodou.Při používání tohoto výrobku nejezte,nepijte a ni nekuřte.Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obrázky