Kontaktujte nás: 739366075 | info@drogerienacestach.cz
0 Kč

Česká kosmetika - Drogerie - Chemie

Rozvoz zdarma po Trutnově a blízkém okolí - Nově možnost dopravy prostřednictvím Zásilkovny a Balíkovny od 69,- Kč do 5kg

Uživatelský účet

Nabídka produktů

Dr. Devil WC Gel Lemon Fresh WC blok bez košíku, 2 × wc blok

skladem 6 ks

ABSOLUTNĚ HYGIENICKÝ - bez košíku plného bakterií, virů a nečistot, to je Dr. DEVIL PUSH PULL GEL. První WC závěs bez košíku. Svěže voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.Možno vybrat ještě ze dvou variant viz.varianty

Cena:
57 Kč s DPH
47 Kč bez DPH
ks

Dr. Devil WC Gel Lemon Fresh WC blok bez košíku, 2 × wc blok

Složení Dr. Devil WC Push Pull Gel:

≥ 30% neiontově povrchově aktivní látky, < 5% amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene, citral, hexyl cinnamal, linalool, geraniol, citronellol), benzoisothiazolinone, sodium benzoate. 1-methyl-4-1 (1-methylethyl)-7-oxabicyklo heptanu a cineoli a p-mentha-1,4 (8)-dienu, citral, dipenten, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje reakční směs 1-methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxabicyklo[2.2.1]heptanu a cineolu a p- mentha-1,4 (8)-dienu, citral, dipenten, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Obrázky