Kontaktujte nás: 739366075 | sormovaprodej@seznam.cz
0 Kč

Využijte našich velkoobchodních cen !

Nabídka produktů

CIT čistič odpadů 1000g

skladem 9 ks

Popis produktu :

Cit čistič odpadů je vysoce účinný prostředek pro čištění a odstraňování nežádoucích tuků, vlasů, papíru a jiných nečistot z odpadního potrubí.

Použití: Do výlevky nebo sifonu odpadu umývadla, vany, WC, kanálku v podlaze se nasype 50-100g (5-10 lžic) CIT čističe odpadů, zaleje 0.5l horké vody a nechá asi 20-30minut působit. Potom se propláchne potrubí teplou vodou. Podle síly znečištění se může postup několikrát opakovat. Po ukončení práce se nářadí dokonale opláchne vodou. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutno odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Zcela vyprázdněný a vypláchnutý obal je možné odstranit v systému sběru využitelných odpadů.
Dávkování: 50-100g (5-10 lžic) CIT čističe odpadů, zaleje 0.5l horké vody a nechá asi 20-30minut působit.

Cena:
69 Kč s DPH
57 Kč bez DPH
ks

CIT čistič odpadů 1000g

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P260 Nevdechujte páry/mlhu.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 Odborné ošetření viz doplňující pokyny pro první pomoc.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.

Obsahuje: hydroxid sodný (indexové číslo: 011-002-00-.

Obrázky